اعضای هیات علمی

مسعود رحیمی

مسعود رحیمی

مسعود رحیمی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

لیست طرح های پژوهشیکتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مکانیک سیالا ت پیشرفته (شیمی ) 1416233 3 01 نامشخص 1396/11/07 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
سینتیک و طراحی راکتور 1416100 4 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/01 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
مکانیک سیالا ت پیشرفته (شیمی ) 1416233 3 01 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/30 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
مباحث منتخب 1416278 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/18 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
نمایش 4 نتیجه