اعضای هیات علمی

محمد کاظمی فرد

محمد کاظمی فرد

محمد کاظمی فرد    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی(برنامه نویسی کامپیوتر) 1422072 3 03 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/30 (13:00 - 16:00) ترم اول 1396
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی(برنامه نویسی کامپیوتر) 1422072 3 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/30 (13:00 - 16:00) ترم اول 1396
سیستم های تصمیم یار 1422263 3 01 هفته های زوج شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/23 (13:00 - 16:00) ترم اول 1396
طراحی واسط کاربر 1422142 3 01 هفته های فرد شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/27 (13:00 - 16:00) ترم اول 1396
طراحی زبانهای برنامه سازی 1422193 3 01 هفته های فرد شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/16 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
مدیریت پایگاه دانش 1422259 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
مدیریت دانش 1422106 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
مهندسی اینترنت 1422053 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1