اعضای هیات علمی

آرزو کامران

آرزو کامران

آرزو کامران    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه ابزارهای طراحی با کمک کامپیوتر 1422250 1 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/05 (18:00 - 19:00) ترم اول 1396
آزمون وآزمون پذیری 1422041 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/08 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
الکترونیک دیجیتال 1422122 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/25 (13:00 - 16:00) ترم اول 1396
طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال 1422076 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (13:00 - 16:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه ابزارهای طراحی با کمک کامپیوتر 1422250 1 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/04/01 (08:00 - 09:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه الکترونیک دیجیتال 1422249 1 01 نامشخص 1396/04/01 (19:00 - 20:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه الکترونیک دیجیتال 1422249 1 02 نامشخص 1396/04/01 (19:00 - 20:00) ترم دوم 1395
سیستم های نهفته و بیدرنگ 1422246 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/20 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
آزمون وآزمون پذیری 1422041 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال 1422076 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/28 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1