اعضای هیات علمی

جهانشاه کبودیان

جهانشاه کبودیان

جهانشاه کبودیان    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

آدرس صفحه شخصی:  http://fm.razi.ac.ir/kabudian/

 


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سیگنالها و سیستم ها 1422075 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/03 (13:00 - 16:00) ترم اول 1396
کارگاه برنامه نویسی مت لب 1422222 1 02 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/05 (17:00 - 18:00) ترم اول 1396
کارگاه برنامه نویسی مت لب 1422222 1 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/05 (17:00 - 18:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه ریزپردازنده 1422036 1 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/28 (17:00 - 18:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه ریزپردازنده 1422036 1 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/28 (17:00 - 18:00) ترم اول 1396
پردازش گفتار دیجیتال برای چند رسانه ای ها 1422135 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/25 (13:00 - 16:00) ترم اول 1396
ریزپردازنده و زبان اسمبلی 1422081 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/27 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
پردازش گفتار 1412653 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/29 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه ریزپردازنده 1422036 1 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/04/01 (11:00 - 12:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه ریزپردازنده 1422036 1 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/04/01 (11:00 - 12:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه ریزپردازنده 1422036 1 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/04/01 (11:00 - 12:00) ترم دوم 1395
داده کاوی 1422160 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/17 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
ریزپردازنده و زبان اسمبلی 1422081 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/30 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
نمایش 13 نتیجه
از 1