اعضای هیات علمی

جهانگیر خزائی

جهانگیر خزائی

جهانگیر خزائی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مکانیک خاک پیشرفته 1414198 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/01 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
مهندسی پی 1414052 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته در مهندسی ژئوتکنیک 1414144 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/20 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
روشهای اجرا گود و سازه نگهبان 1414341 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/30 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
مباحث ویژه در مهندسی ژئوتکنیک- مانیتورینگ 1414182 3 01 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/27 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
نمایش 5 نتیجه