اعضای هیات علمی

جعفر جماعتی

جعفر جماعتی

جعفر جماعتی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تبدیل مستقیم انرژی 1418260 3 01 هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/27 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
محاسبات عددی پیشرفته 1418224 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/25 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
مقدمه ای بر سیالات محاسباتی 1418289 3 01 هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/02 (13:00 - 16:00) ترم اول 1396
مکانیک سیالات 2 1418023 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/02 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
پدیده های انتقال 1426057 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/17 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
ترمو دینامیک عمومی 1428001 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/28 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
پدیده های انتقال 1426002 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00 ) 1396/03/17 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
مکانیک سیالات 2 1418023 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/21 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1