اعضای هیات علمی

حسن مرادی چشمه بیگی

حسن مرادی چشمه بیگی

حسن مرادی چشمه بیگی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کنترل محرکه های الکتریکی 1412616 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/05 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
ماشینهای الکتریکی 1 1412240 2 01 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/04 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
ماشینهای الکتریکی2 1412340 2 02 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/04 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
ماشینهای الکتریکی مخصوص 1412479 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/02 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
روش اجزاء محدود 1412230 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/24 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
ماشینهای الکتریکی 1 1412240 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
ماشینهای الکتریکی 1 1412240 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
ماشینهای الکتریکی مخصوص 1412479 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/17 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1