اعضای هیات علمی

حشمت الله حقیقت

حشمت الله حقیقت

حشمت الله حقیقت    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: راهروی گروه مهندسی مکانیک داخلی 211
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شکل دهی فلزات 1418090 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/02 (13:00 - 16:00) ترم اول 1396
کارگاه ماشین ابزار 1418086 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 11:00 ) 1396/11/01 (12:00 - 13:00) ترم اول 1396
کارگاه ماشین ابزار 1418086 1 02 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 16:30 ) 1396/11/01 (12:00 - 13:00) ترم اول 1396
مقاومت مصالح پیشرفته 1418297 3 01 هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/26 (13:00 - 16:00) ترم اول 1396
استاتیک 1418015 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/22 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
پلا ستیسیته 1418228 3 01 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/23 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
کارگاه ماشین ابزار 1418086 1 02 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 17:00 ) 1396/03/16 (17:30 - 18:00) ترم دوم 1395
مقاومت مصالح 2 1418027 2 01 هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1