اعضای هیات علمی

حمید توپچی نژاد

حمید توپچی نژاد

حمید توپچی نژاد    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: دانشکده فنی مهندسی - گروه مهندسی عمران
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای سازه ها 1414275 3 01 هفته های فرد یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/03 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
اصول مهندسی پل 1414077 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/25 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
سازه های بتن آرمه 2 1414085 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/30 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای سازه ها 1414275 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/27 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
سازه های بتن آرمه 1 1414044 3 01 هفته های فرد شنبه (18:00 - 20:00 ) | هفته های زوج شنبه (18:00 - 20:00 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/16 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
طراحی لرزه ای سازه ها 1414274 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/22 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1