اعضای هیات علمی

حمیدرضا اشرفی

حمیدرضا اشرفی

حمیدرضا اشرفی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پایداری سازه ها 1414179 3 01 هفته های زوج یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/27 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
مصالح ساختمانی 1414037 0 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/25 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
مقاومت مصالح 1 1414036 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/27 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
مهندسی محیط زیست 1414116 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/02 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
پایداری سازه ها 1414179 3 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/20 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
تکنولوژی بتن 1414209 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/24 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
روشهای اجرایی ساختمان(نطری) 1414135 0 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00 ) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:00 ) 1396/03/20 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
زبان تخصصی 1414069 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/21 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
فناوری بتن های خاص 1414259 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/21 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
مقاومت مصالح 2 1414089 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/20 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1