اعضای هیات علمی

هادی عبادی

هادی عبادی

هادی عبادی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل فضای شهری 1424126 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/26 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
طراحی معماری 2 1424122 5 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته شنبه (14:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 18:00 ) | هفته های فرد پنج شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1396
طراحی معماری 3 1424123 5 03 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (18:00 - 19:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
مدیریت و تشکیلات کارگاه 1424144 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/24 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
نمایش 4 نتیجه