اعضای هیات علمی

قامت پرویزی

قامت پرویزی

قامت پرویزی    (EN Page)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی فنی 1424141 3 02 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 17:30 ) نامشخص ترم اول 1396
طراحی فنی 1424141 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1396
طراحی معماری 4 1424124 5 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 12:00 ) | هفته های فرد پنج شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1396
برداشت از بناهای تاریخی 1424016 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
طراحی معماری 5 1424125 5 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 19:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
نمایش 5 نتیجه