اعضای هیات علمی

غلامرضا مرادی

غلامرضا مرادی

غلامرضا مرادی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پیش بینی خواص ترمودینامیکی سیالات 1416351 3 01 نامشخص 1396/10/26 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
ترمودینامیک پیشرفته 1416231 3 01 هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/26 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
ترمودینامیک مهندسی شیمی 1 1416111 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/24 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
ترمودینامیک مهندسی شیمی 2 1416092 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/02 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
پیش بینی خواص ترمودینامیکی سیالات 1416351 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/20 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
ترمودینامیک مهندسی شیمی 1 1416111 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/20 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
ترمودینامیک مهندسی شیمی 2 1416092 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/22 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1