اعضای هیات علمی

غلامرضا کریمی

غلامرضا کریمی

غلامرضا کریمی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

علایق پژوهشی

  •   Low power Analog and Digital IC design
  •  RF IC design
  •  Modeling and simulation of RF mixed signal IC and microwave devices
  •  VLSI
  •  Neuromorphic VLS

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
الکترونیک 1 1412451 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/26 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
مدارهای مجتمع خیلی فشرده(VLSI) 1412608 3 01 هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/03 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
مدارهای مخابراتی 1412050 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/30 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
مدارهای پالس و دیجیتال 1412598 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/04/01 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
مدارهای مجتع خطی پیشرفته 1412622 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/21 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
مدارهای مجتمع خیلی فشرده(VLSI) 1412608 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/16 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
مدارهای مخابراتی 1412050 3 01 هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/16 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1