اعضای هیات علمی

مهرداد فروتن

مهرداد فروتن

مهرداد فروتن    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ارتعاشات مکانیکی 1418035 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات 1418036 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/30 (12:00 - 13:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات 1418036 1 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/30 (12:00 - 13:00) ترم اول 1396
محاسبات عددی پیشرفته 1418224 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/25 (13:00 - 16:00) ترم اول 1396
مقاومت مصالح 1 1418017 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/27 (13:00 - 16:00) ترم اول 1396
مقاومت مصالح 2 1418027 2 01 هفته های فرد شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/27 (13:00 - 16:00) ترم اول 1396
مقدمه ای بر اجزای محدود 1418117 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/27 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
نمایش 7 نتیجه
از 1