اعضای هیات علمی

ابوالفضل فیروزه

change-logo

ابوالفضل فیروزه    (EN Page)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
الکترونیک2 1412587 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/26 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
مدارهای پالس و دیجیتال 1412598 3 01 هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/03 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
الکترونیک آنالوگ 1412373 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/08 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
مدارهای الکتریکی 1 1412015 3 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
الکترونیک 1 1412451 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/24 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
الکترونیک 1 1412451 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/24 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
الکترونیک 1 1412451 2 03 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/24 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
الکترونیک 1 1412022 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/24 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
الکترونیک آنالوگ 1412373 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/27 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
مدارهای الکترونیکی 1422037 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/20 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1