اعضای هیات علمی

سعید فعلی

سعید فعلی

سعید فعلی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
دینامیک ماشین 1418034 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/01 (13:00 - 16:00) ترم اول 1396
ریاضی پیشرفته 1 (مکانیک) 1418222 3 02 هفته های زوج یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/30 (13:00 - 16:00) ترم اول 1396
طراحی مکانیزمها 1418251 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (17:30 - 19:30 ) 1396/11/07 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
مکانیک ضربه 1 1418089 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/08 (13:00 - 16:00) ترم اول 1396
تئوری الاستیسیته 1 1418199 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
دینامیک ماشین 1418034 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/29 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
ضربه بر روی سازه های کامپوزیتی و ساندویچی 1418357 3 01 هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/17 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
مقاومت مصالح 3 1418041 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/31 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1