اعضای هیات علمی

فرزاد دبیریان

فرزاد دبیریان

فرزاد دبیریان    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: دانشکده فنی مهندسی - گروه مهندسی مواد و نساجی
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آز شناسایی الیاف 1428004 1 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/26 (11:30 - 12:00) ترم اول 1396
فناوری نانو در نساجی 1428025 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/26 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
نقشه کشی صنعتی 1 1418013 2 06 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00 ) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00 ) 1396/10/27 (12:00 - 12:30) ترم اول 1396
نقشه کشی صنعتی 1 1418013 2 05 هرهفته یک شنبه (13:30 - 14:30 ) | هرهفته یک شنبه (14:30 - 15:30 ) 1396/10/27 (12:00 - 12:30) ترم اول 1396
آز شناسایی الیاف 1428004 1 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/16 (11:00 - 11:15) ترم دوم 1395
آز شناسایی الیاف 1428004 1 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/16 (11:00 - 11:15) ترم دوم 1395
نقشه کشی صنعتی 2 1418046 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00 ) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00 ) 1396/03/17 (11:00 - 11:30) ترم دوم 1395
نقشه کشی صنعتی 2 1418046 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00 ) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:00 ) 1396/03/17 (11:00 - 11:30) ترم دوم 1395
نقشه کشی صنعتی 2 1418046 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00 ) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00 ) 1396/03/17 (11:00 - 11:30) ترم دوم 1395
نقشه کشی صنعتی 2 1418046 2 04 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/17 (11:00 - 11:30) ترم دوم 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1