اعضای هیات علمی

فاطمه بشی پور

فاطمه بشی پور

فاطمه بشی پور    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سینتیک و طراحی راکتور 1416100 4 02 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/01 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی 1416110 1 03 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/27 (17:00 - 18:00) ترم اول 1396
کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی 1416110 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/27 (17:00 - 18:00) ترم اول 1396
کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی 1416110 1 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/27 (17:00 - 18:00) ترم اول 1396
سینتیک و طراحی راکتور 1416100 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی 1416110 1 03 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/04/01 (17:00 - 18:00) ترم دوم 1395
کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی 1416110 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/04/01 (17:00 - 18:00) ترم دوم 1395
کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی 1416110 1 02 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/04/01 (17:00 - 18:00) ترم دوم 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1