اعضای هیات علمی

مهدی امیری نژاد

مهدی امیری نژاد

مهدی امیری نژاد    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه انتقال حرارت 1416094 1 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/26 (17:00 - 18:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه انتقال حرارت 1416094 1 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/26 (17:00 - 18:00) ترم اول 1396
پدیده های سطحی 1416328 3 01 نامشخص 1396/11/08 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
شیمی تجزیه 1416202 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
شیمی فیزیک مهندسی شیمی 1416098 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/08 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی 1416103 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/25 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
پدیده های سطحی 1416328 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/31 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
شیمی فیزیک مهندسی شیمی 1416098 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/30 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی 1416103 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/16 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1