اعضای هیات علمی

افشین اقبالزاده

افشین اقبالزاده

افشین اقبالزاده    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مکانیک سیالات 1414053 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/07 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
هیدرودینامیک 1414185 3 01 هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/07 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
مکانیک سیالات 1414053 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
مهندسی رسوب و فرسایش 1414320 3 01 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/30 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
نمایش 4 نتیجه