اعضای هیات علمی

ارسلان پرواره

ارسلان پرواره

ارسلان پرواره    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
انتقال حرارت 1 1416093 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/26 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
انتقال حرارت 2 1416108 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
دینامیک سیالات محاسباتی(CFD) 1416341 3 01 نامشخص 1396/10/23 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
طراحی پایه و تفصیلی فرآیندهای شیمیایی 1416338 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/08 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
طراحی تجهیزات فرآیندی 1416327 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/01 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
انتقال حرارت 1 1416093 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/16 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
انتقال حرارت 2 1416108 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/22 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
دینامیک سیالات محاسباتی(CFD) 1416341 3 01 هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/16 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
طراحی پایه و تفصیلی فرآیندهای شیمیایی 1416338 3 01 هفته های فرد شنبه (08:00 - 11:00 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/22 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1