اعضای هیات علمی

عباس مهروان

عباس مهروان

عباس مهروان    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تنظیم شرایط محیطی 1424138 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/30 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
روش تحقیق معماری 1424148 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/30 (13:30 - 15:30) ترم اول 1396
زبان تخصصی 1424099 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/03 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
بیان معماری 2 1424042 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
بیان معماری 2 1424042 2 03 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
بیان معماری 2 1424042 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
معماری همساز با اقلیم 1424153 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00 ) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00 ) 1396/03/21 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1