اعضای هیات علمی

علیرضا حبیبی

علیرضا حبیبی

علیرضا حبیبی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدلسازی وشبیه سازی فرآیندهای زیستی 1416404 3 01 نامشخص 1396/10/24 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
اصول حفاظت محیط زیست 1416325 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/08 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
آنزیم شناسی صنعتی 1416346 3 01 نامشخص 1396/10/23 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
مکانیک سیالات 1 1416106 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/01 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
میکروبیولوژی صنعتی 1416406 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/03 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
مدلسازی وشبیه سازی فرآیندهای زیستی 1416404 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/17 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
اصول حفاظت محیط زیست 1416325 2 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00 ) 1396/03/23 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
آنزیم شناسی صنعتی 1416346 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/16 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
مکانیک سیالات 1 1416106 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/31 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1