آموزش گروه مهندسی عمران

به بخش آموزش خوش آمدید. در این بخش اطلاعات مربوط به امور آموزشی گروه عمران دانشگاه رازی ارائه میگردد.