رئیس دانشکده

 

دکتر محسن حیاتی

 

 تلفن:4274530(833)98+

ایمیل:hayati@razi.ac.ir