فناوری اطلاعات

 

 

کارشناسان واحد فناوری اطلاعات

 

مهندس یزدان ولیئی

کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار

پست اکترونیکی : y.valiei[AT]razi.ac.ir

تماس : 34274530-083

 

مهندس شهرام سیفی

مهندسی کامپیوتر نرم افزار

پست الکترونیکی : shseifi[AT]razi.ac.ir

تماس : 34274530-083