اعضای هیات علمی

« بازگشت

یعقوب خزلی

change-logo

یعقوب خزلی    (EN Page)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روشهای اجرایی ساختمان(عملی) 1414114 0 01 نیمه اول ترم شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/25 (11:30 - 12:00) ترم اول 1396
روشهای اجرایی ساختمان(عملی) 1414114 0 02 نیمه اول ترم دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/07 (12:00 - 12:30) ترم اول 1396
روشهای اجرایی ساختمان(عملی) 1414114 0 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
روشهای اجرایی ساختمان(عملی) 1414114 0 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
نمایش 4 نتیجه