تاریخچه گروه مهندسی برق دانشگاه رازی

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

مدیرگروه

استادیار
شماره تماس
اتاق: دانشکده فنی مهندسی - گروه مهندسی برق
پست الکترونیکی: s.bayati [AT] razi.ac.ir

مقاطع تحصیلی

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.