دروس ارائه شده

« بازگشت

ترمو دینامیک عمومی

نام درس ترمو دینامیک عمومی
کد درس 1428001
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز