دروس ارائه شده

« بازگشت

آزمایشگاه ابزارهای طراحی با کمک کامپیوتر

نام درس آزمایشگاه ابزارهای طراحی با کمک کامپیوتر
کد درس 1422250
تعداد واحد 1
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز