دروس ارائه شده

از 34
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
طراحی سیستم های ریز پردازنده ای 1412597 3 کارشناسی مهندسی برق 01 مزدک رادملکشاهی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (08:00 - 11:00)
طرح و محاسبه کارخانه 1428021 2 کارشناسی مهندسی نساجی 01 رمضانعلی ابوزاده گتابی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/30 (13:30 - 16:30)
فرآیند بافندگی حلقوی 1428013 2 کارشناسی مهندسی نساجی 01 رمضانعلی ابوزاده گتابی هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/07 (08:00 - 11:00)
فرآیند ریسندگی 1428008 2 کارشناسی مهندسی نساجی 01 رمضانعلی ابوزاده گتابی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/27 (08:00 - 11:00)
فرایندهای تصادفی 1412426 3 کارشناسی ارشد مهندسی برق 01 قاسم عازمی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/08 (08:00 - 11:00)
فرآیندهای جداسازی غشای 1416235 3 کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 01 امید بختیاری نامشخص 1396/11/04 (08:00 - 11:00)
فناوری نانو در نساجی 1428025 2 کارشناسی مهندسی نساجی 01 فرزاد دبیریان هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/26 (13:30 - 16:30)
کارگاه برنامه نویسی مت لب 1422222 1 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 02 جهانشاه کبودیان هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/05 (17:00 - 18:00)
کارگاه برنامه نویسی مت لب 1422222 1 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 01 جهانشاه کبودیان هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/05 (17:00 - 18:00)
کارگاه کامپیوتر 1422194 1 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 02 عبداله چاله چاله هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/28 (16:00 - 17:00)
کارگاه کامپیوتر 1422194 1 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 03 عبداله چاله چاله هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/28 (16:00 - 17:00)
کنترل فرآیندها 1416005 3 کارشناسی مهندسی شیمی 01 جمشید بهین هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/24 (13:30 - 16:30)
مبانی داده کاوی 1422227 3 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 01 حامد منکرسی هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/24 (08:00 - 11:00)
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی(برنامه نویسی کامپیوتر) 1422072 3 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 02 محمد کاظمی فرد هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/30 (13:00 - 16:00)
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی(برنامه نویسی کامپیوتر) 1422072 3 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 03 محمد کاظمی فرد هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/30 (13:00 - 16:00)
متالورژی فیزیکی مواد 2 1426059 2 کارشناسی مهندسی مواد 01 شهاب الدین زنگنه هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/30 (08:00 - 11:00)
متالوژی فیزیکی مواد 1 1426058 3 کارشناسی مهندسی مواد 01 شهاب الدین زنگنه هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/04 (08:00 - 12:00)
مدارهای پالس و دیجیتال 1412598 3 کارشناسی مهندسی برق 01 ابوالفضل فیروزه هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/03 (08:00 - 11:00)
مدلسازی وشبیه سازی فرآیندهای زیستی 1416404 3 کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 01 علیرضا حبیبی نامشخص 1396/10/24 (14:00 - 17:00)
معماری سیستم های موازی 1422068 3 کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 01 امیر رجب زاده هفته های فرد شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/24 (08:00 - 11:00)
نمایش 21 - 40 از 680 نتیجه
از 34