دروس ارائه شده

از 35
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
هوش مصنوعی و سیستم های خبره 1422083 3 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 01 حامد منکرسی هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/26 (08:00 - 11:00)
آز شناسایی الیاف 1428004 1 کارشناسی مهندسی نساجی 01 فرزاد دبیریان هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/16 (11:00 - 11:15)
آز شناسایی الیاف 1428004 1 کارشناسی مهندسی نساجی 02 فرزاد دبیریان هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/16 (11:00 - 11:15)
آزمایشگاه ابزارهای طراحی با کمک کامپیوتر 1422250 1 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 01 آرزو کامران هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/04/01 (08:00 - 09:00)
آزمایشگاه الکترونیک دیجیتال 1422249 1 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 01 آرزو کامران نامشخص 1396/04/01 (19:00 - 20:00)
آزمایشگاه الکترونیک دیجیتال 1422249 1 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 02 آرزو کامران نامشخص 1396/04/01 (19:00 - 20:00)
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 1412577 1 کارشناسی مهندسی برق 02 محمد سجاد بیاتی حسین آبادی هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 18:00 ) 1396/03/20 (19:00 - 20:00)
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 1412577 1 کارشناسی مهندسی برق 03 محمد سجاد بیاتی حسین آبادی هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 18:00 ) 1396/03/20 (19:00 - 20:00)
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 1412577 1 کارشناسی مهندسی برق 04 محمد سجاد بیاتی حسین آبادی هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 18:00 ) 1396/03/20 (19:00 - 20:00)
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 1412577 1 کارشناسی مهندسی برق 01 محمد سجاد بیاتی حسین آبادی هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 18:00 ) 1396/03/20 (19:00 - 20:00)
آزمایشگاه مهندسی نرم افزار 1422214 1 کارشناسی مهندسی کامپیوتر 01 فرهاد مردوخی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/04/01 (17:00 - 18:00)
اصول سیستمهای مخابراتی 1412568 3 کارشناسی مهندسی برق 01 سیدوهاب الدین مکی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/16 (08:00 - 11:00)
پدیده های انتقال 1426057 2 کارشناسی مهندسی مواد 01 جعفر جماعتی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/17 (08:00 - 11:00)
پردازش گفتار 1412653 3 کارشناسی ارشد مهندسی برق 01 جهانشاه کبودیان هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/29 (14:00 - 17:00)
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی1 1412572 3 کارشناسی مهندسی برق 01 شهرام کریمی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/30 (08:00 - 11:00)
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی2 1412590 3 کارشناسی مهندسی برق 01 حمدی عبدی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/30 (08:00 - 11:00)
ترمو دینامیک عمومی 1428001 3 کارشناسی مهندسی نساجی 01 جعفر جماعتی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/28 (08:00 - 11:00)
تکنیک بافت 1428010 2 کارشناسی مهندسی نساجی 01 رمضانعلی ابوزاده گتابی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/24 (08:00 - 11:00)
توزیع و انتقال گاز 1416227 2 کارشناسی مهندسی شیمی 01 سعید اویسی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/28 (08:00 - 11:00)
تولید انرژی الکتریکی 1412593 3 کارشناسی مهندسی برق 01 مهراد پاک نژاد هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/23 (14:00 - 16:00)
نمایش 341 - 360 از 697 نتیجه
از 35