دروس ارائه شده

از 18
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آز شناسایی الیاف 1428004 1 کارشناسی 02 فرزاد دبیریان هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/16 (11:00 - 11:15)
آز شناسایی الیاف 1428004 1 کارشناسی 01 فرزاد دبیریان هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/16 (11:00 - 11:15)
آزمایشگاه ابزارهای طراحی با کمک کامپیوتر 1422250 1 کارشناسی 01 آرزو کامران هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/04/01 (08:00 - 09:00)
آزمایشگاه الکترونیک دیجیتال 1422249 1 کارشناسی 01 آرزو کامران نامشخص 1396/04/01 (19:00 - 20:00)
آزمایشگاه الکترونیک دیجیتال 1422249 1 کارشناسی 02 آرزو کامران نامشخص 1396/04/01 (19:00 - 20:00)
آزمایشگاه مهندسی نرم افزار 1422214 1 کارشناسی 01 فرهاد مردوخی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/04/01 (17:00 - 18:00)
اصول سیستمهای مخابراتی 1412568 3 کارشناسی 01 سیدوهاب الدین مکی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/16 (08:00 - 11:00)
پدیده های انتقال 1426057 2 کارشناسی 01 جعفر جماعتی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/17 (08:00 - 11:00)
پردازش گفتار 1412653 3 کارشناسی ارشد 01 جهانشاه کبودیان هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/29 (14:00 - 17:00)
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی1 1412572 3 کارشناسی 01 شهرام کریمی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/30 (08:00 - 11:00)
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی2 1412590 3 کارشناسی 01 حمدی عبدی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/30 (08:00 - 11:00)
ترمو دینامیک عمومی 1428001 3 کارشناسی 01 جعفر جماعتی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/28 (08:00 - 11:00)
تکنیک بافت 1428010 2 کارشناسی 01 رمضانعلی ابوزاده گتابی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/24 (08:00 - 11:00)
توزیع و انتقال گاز 1416227 2 کارشناسی 01 سعید اویسی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/28 (08:00 - 11:00)
تولید انرژی الکتریکی 1412593 3 کارشناسی 01 مهراد پاک نژاد هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/23 (14:00 - 16:00)
خواص مکانیکی مواد نساجی در پوشاک 1428044 2 کارشناسی 01 رمضانعلی ابوزاده گتابی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/22 (14:00 - 17:00)
روش اجزاء محدود 1 1418236 3 کارشناسی ارشد 01 محمدحسین یاس هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (18:00 - 20:00 ) 1396/03/29 (14:00 - 17:00)
روش پژوهش و ارائه 1422195 2 کارشناسی 01 امیر رجب زاده هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/21 (08:00 - 11:00)
سیستم های دیجیتال1 1412573 3 کارشناسی 01 پگاه زرجام هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/20 (08:00 - 11:00)
سیستم های دیجیتال1 1412573 3 کارشناسی 02 پگاه زرجام هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/20 (08:00 - 11:00)
نمایش 1 - 20 از 349 نتیجه
از 18