مدیرگروه مهندسی عمران

 
    استادیار
 
    شماره تماس : 08334283264
 
   اتاق: راهروی گروه مهندسی عمران داخلی ۴۰۲

   پست الکترونیکی: h.toopchinezhad [AT] razi.ac.ir

تازه های گروه

1

2