صحافی پایان نامه ها

با توجّه به مصوبه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه (مورخ 1396/03/31) از این پس دانشجویان گرامی موظّف هستند برای صحافی پایان‌نامه‌های خود به صحافیِ طرفِ قرارداد دانشگاه مراجعه نمایند. از آنجا که قرارداد اخیر حوزه معاونت محترم پژوهشی با شرکت زانکو منعقد شده‌است (مدّت قرارداد تا 1397/06/31) و نیز با عنایت به تغییر شکل و قطع پایا‌نامه‌های دانشگاه رازی، دانشجویان می بایست جهت صحافی پایان‌نامه‌های خود از مورخ 1396/05/15به دفترهای شرکت مذکور به نشانی‌های ذیل مراجعه نمایند:

1. باغ ابریشم، پردیس دانشگاه رازی، ذیل کتابخانة مرکزی، کتابفروشی؛

2. باغ ابریشم، روبه‌روی خوابگاه چهارمین شهید محراب، دفتر زانکو؛

3. چهارراه ارشاد، جنب سازمان تاکسیرانی، دفتر زانکو.

درضمن شیوه‌نامه اصلاح‌شده صفحه‌آرایی و صحافی پایان‌نامه‌های دانشگاه رازی به پیوست تقدیم حضور می‌گردد. این شیوه‌نامه بر روی صفحة تحصیلات تکمیلی در پورتال دانشگاه به نشانی ذیل قابل بارگیری است:

http://graduated_office.razi.ac.ir/page/13